PTÁČEK a.s., demolice a stavbyJak se bourá panelák / demolice

Bourání mostu na D1 - 69 km

Bourání mostu na D1 - 42 a 47 km

Demolice centra Jabloň

Demolice a stavby

PTÁČEK a.s. | demolice a stavby
Nad Vinným potokem 2
101 00 Praha 10
Česká republika

Tel.: +420 601 369 033
E-mail: info@ptacek-eda.cz


Používané (prováděné) technologie

Zde popisované typy technologií představují rozdělení, kterého fakticky nebývá nikdy dosaženo. Ve skutečnosti se různé typy demoličních technologií téměř vždy ve větší, či menší míře prolínají. Společnost PTÁČEK a.s. disponuje pro všechny zde uváděné technologie dostatečně kvalitním personálním i materiálním vybavením, a je schopna doložit svou činnost referencemi z minulých let.


Strojní demolice

Demolice s využitím specializovaných stavebních mechanizačních prostředků. Využívá se pro všechny typy staveb, především tam, kde to umožňuje prostor staveniště. Výhodou těchto techologií je jejich univerzálnost, rychlost a tedy i cena. Nevýhodou je pak možné vyšší zatížení životního prostředí hlukovými emisemi. Z hlediska typu odstraňovaného objektu rozlišujeme:

Demolice výškových objektů

Zde jde o demolice objektů mezi 10 a 50m nadzemní výšky. Obecně se obvykle jedná o objekty typu vícepatrové budova, komíny různých konstrukcí, mostní pilíře a jiné mostní konstrukce atd.

Demolice v úrovni terénu

Jedná se o demolice standardních pozemních objektů do 10m výšky.

Demolice pod úrovní terénu

Tento typ demolic vyžaduje někdy specializované vybavení, jako je například hydraulická zemní fréza. Jedná se především o demolice sklepů, krytů, bazénů a základů budov.<


Ruční demolice

Ruční demolice se provádějí tam, kde není možné provést demolici strojně či odstřelem, a také tam, kde se objekt odstraňuje jen z části. Úplné ruční demolice se provádějí především v hustě zastavěných lokalitách, u výškových objektů, u objektů staticky narušených, či tam, kde je nutno maximálně eliminovat dopady na životní prostředí. Nevýhodou tohoto způsobu provádění demolic je vyšší časová a tedy i finanční náročnost takové stavby.

Ruční rozebírání komínů

Společnost PTÁČEK a.s. nabízí zajištění ruční demolice komínů, které si vzhledem ke své výšce a častému umístění v zástavbě nebo poblíž dalších objektů většinou žádají šetrnější metody demolice.

Částečné demolice

Částečné demolice lze rozdělit na vnitřní vybourávky a demolice celých částí objektů.

Nejčastějším případem využití ruční demolice společností PTÁČEK a.s. je v případech, kdy je potřeba odbourat pouze část objektu nebo demolovaný objekt oddělit od okolní zástavby. Příkladem mohou být demolice památkových objektů, kdy nosnou konstrukci nebo plášť budovy je nutno ponechat v nezměněné podobě, zatímco vnitřní konstrukce se zcela odstraňují.

U vnitřních vybourávek se nejčastěji jedná o bourání částí stropů či nosných konstrukcí a likvidaci nenosných konstrukcí a příček za účelem jejich zmodernizování či úpravy dispozice.
Vnitřní vybourávky společnost PTÁČEK a.s. neprovádí.


Zemní práce

Na demolice často navazují zemní práce, které naše společnost také provádí, a pro které je plně personálně i materiálně vybavena. Jde především o:

Výkopy pažených i nepažených stavebních jam

Příprava pláně a základové spáry


Recyklace stavebních materiálů.

Společnost PTÁČEK a.s. provádí ekologickou recyklaci stavebních odpadů jak na stavbách vlastních, tak pro zákazníky, kteří si objednají pouze tuto službu.

Recyklací stavebních materiálů lze ušetřit nemalé náklady na odvoz a uložení na skládce, čímž se tak výrazně šetří životní prostředí.

K recyklaci stavebních sutí používáme různé mobilní drtičky, případně doplněné mobilními třídiči pro třídění drti na různé frakce. Nadrcený materiál lze dále využít například do zásypů, násypů a podsypů. Dřevěný odpad odvážíme na štěpku k dalšímu zpracování, odpad železný do sběrného dvora.


Doprava a ukládka stavebních hmot

Společnost PTÁČEK a.s. zajišťuje ekologickou likvidaci stavebních materiálů, od jejich dopravy po konečnou ukládku. Pro likvidaci nebezpečných odpadů, které se často u některých typů staveb mohou vyskytovat, používáme naše stálé, lety prověřené partnery, kteří jsou vybaveni všemi potřebnými certifikacemi.