PTÁČEK a.s., demolice a stavbyJak se bourá panelák / demolice

Bourání mostu na D1 - 69 km

Bourání mostu na D1 - 42 a 47 km

Demolice centra Jabloň

Demolice a stavby

PTÁČEK a.s. | demolice a stavby
Nad Vinným potokem 2
101 00 Praha 10
Česká republika

Tel.: +420 601 369 033
E-mail: info@ptacek-eda.cz


Náš tým

vedení společnosti, administrativa, obchod a příprava výroby, stavební výroba

Vedení společnosti

Ing. Jan Hubka
ředitel společnosti

Pan Hubka ve společnosti pracuje od roku 2012, kdy byl přijat na pozici ředitel. Ve společnosti uplatňuje bohaté zkušenosti nabyté z předchozích angažmá u firem AŠ-ET sro., IMMORENT sro. a BILFINGER BERGER sro., kde pracoval na pozici projektového manažera.

Ředitel společnosti jedná v plném rozsahu za společnost v oblasti zajišťování techniky a provozu, řídí a koordinuje činnost společnosti, řídí demoliční práce a zemní prace, uzavírá obchodní kontrakty společnosti související s jejím provozem, uskutečňuje koncepci rozvoje společnosti a vytváří pro ni hospodářské, materiálně technické, organizační a personální předpoklady, pověřuje výkonem některých svých oprávnění příslušné zaměstnance, projednává důležité otázky řízení společnosti s představenstvem společnosti, předkládá odborné plány a rozhoduje o finančních a hospodářských aktivitách společnosti, je odpovědný za dodržování BOZP a EMS, zabezpečuje provozní činnost a obchodní činnost, připravuje podklady pro ekonomické a obchodní plány, předkládá plnění plánu, zastupuje společnost v odborně příslušných záležitostech s třetími osobami, prosazuje péči o lidské zdroje na svém úseku, zabezpečuje systém řízení kvality dle norem ISO a OHSAS, je odpovědný za dodržování bezpečnosti práce a požární ochrany, zabezpečuje marketingové činnosti společnosti – webové stránky, zabezpečuje plánování pracovníků, jejich počtu, profesní a kvalifikační struktury, výběr a získávání pracovníků, vypracovává informační systém, zabezpečuje obchodní činnost, ekonomiku, personalistiku, schvaluje organizační strukturu a početní stavy pracovníků, organizuje, řídí a kontroluje činnost přímo podřízených útvarů a samostatných pracovníků, vydává organizační a řídící normy společnosti, schvaluje odborné plány a rozhoduje o finančních a hospodářských aktivitách společnosti, sestavuje ekonomické a obchodní plány, kontroluje plnění plánu, provádí hodnocení pracovníků včetně odměňování, zabezpečuje sociální péče, zdravotní péči a jiné aktivity

e-mail: hubka@ptacek-eda.cz
phone: +420 601 369 033


Administrativa

Renata Jelínková
asistentka ředitele

Paní Jelínková ve společnosti pracuje od září 2008 jako asistentka ředitele. Náplní její práce kromě běžných administrativních prací je příjem a výdej peněz z firemní pokladny a vedení pošty. Pokud nám zavoláte, jako první Vás uvítá v naší firmě a popřeje Vám dobrý den.

e-mail:  jelinkova@ptacek-eda.cz
phone:  +420 601 369 033


Kamila Šlechtová
externí účetní

Paní Šlechtová vede soustavně evidenci faktur dle jednotlivých staveb a akcí, likviduje došlé faktury dle pokynů jednatelů, provádí kontrolu bankovních dokladů a vyhotovuje příkazy k stálým platbám, kontroluje a zabezpečuje archivování účetních dokladů, provádí veškerou mzdovou agendu včetně výkazů pojistného a dávek nemocenského pojištění, zpracovává agendu nově přijímaných pracovníků, provádí archivaci mzdových a účetních dokladů, zpracovává účetní uzávěrku hospodaření společnosti včetně výsledovky a rozvahy,vede pokladní knihu, evidenci cenin a jejich pohybu, vyhotovuje účetní doklady, vede evidenci motorových vozidel, spotřebu PHM včetně všech dalších předepsaných náležitostí.

e-mail: info@ptacek-eda.cz


Příprava výroby

Jakub Jelínek
Příprava zakázek

Pan Jelínek do společnosti nastoupil v roce 2012 jako přípravář a kalkulant. Hlavní náplní jeho práce je zajistit zpracovávání cenových nabídek. Dále zajišťuje přípravu zakázek, technologické postupy a předpisy, kontrolní zkušební plán, komunikuje s klienty, archivuje a sleduje dílčí zakázky, vyhodnocuje ekonomickou stránku dílčích zakázek, sleduje vývoj cen na trhu, zpracovává docházku pracovníků (strojníci, dělníci), kontroluje zaměstnance v souvislosti s používáním majetku společnosti, zajišťuje správu měřidel, zajišťuje veškerou administrativu spojenou s mechanizací, vyhodnocuje používání strojů.
e-mail:  info@ptacek-eda.cz jelinek(zavinac)ptacek-eda.cz
phone: +420 601 369 033


Ing. Stanislav Krytinář
Projektový manažer

Pan Krytinář do společnosti nastoupil v roce 2012 jako přípravář a kalkulant, v roce 2017 se vypracoval na pozici projektového manažera. Pan Krytinář zajišťuje chod společnosti a všech akcí po stránce legislativní, řídí, organizuje a kontroluje činnost zhotovitelů a kontroluje provádění stavby zejména z hlediska dodržování obecně závazných právních předpisů, zejména bezpečnostních, požárních, stavebního zákona a předpisů souvisejících, kontroluje řádné vedení stavebního deníku stavby v souladu s planými právními řády v ČR, spolupracuje na výběru vhodných zhotovitelů jednotlivých částí stavby a připravuje s nimi návrhy smluv o dílo na jednotlivé části stavby, popřípadě podklady pro objednávky prací nebo materiálů, kontroluje zhotovitelům a dodavatelům věcnou a cenovou správnost podkladů pro jejich fakturaci a jiné účtovací doklady za dodávky, dodávky materiálu, výrobků a polotovarů a za služby, odpovídá za řádný technický provoz stavby, připravuje akce, jedná s veřejnoprávními orgány, provádí projektovou činnost a stavební dozor, spolupracuje s externími kontrolními orgány, odpovídá za kontrolu a zajištění revizí energetických zařízení v souladu s legislativou, připravuje podkladů pro zpracování měsíčních výkazů provedených prací včetně přehledu víceprací a méně-prací, vypracování podkladů pro dodatky rozpočtů a smluv.
e-mail:  info@ptacek-eda.cz krytinar(zavinac)ptacek-eda.cz
phone: +420 601 369 033


Stavební výroba

Martin Šimůnek
hlavní stavbyvedoucí a dispečer

Pan Šimůnek již před svým nástupem v roce 2009 se společností PTÁČEK a.s. spolupracoval 7 let jako soukromník. Jeho hlavním oborem je provádění zemních prací. Mezi významné zakázky řízené panem Šimůnkem patří zakázka Letiště Ruzyně. Pan Šimůnek kontroluje zaměstnance v souvislosti s používáním majetku společnosti, kontroluje základní vybavení vozidel (např. lékárničkou, vybavení pro zabezpečení nákladů, atd.) , řídí pracovníky na pracovišti, zajišťuje veškerou mechanizaci, zajišťuje dodržování a přípravu cenových nabídek pro opravy, včetně servisu, zajišťuje organizační přesuny strojů a manipulaci s nimi, zajišťuje případné pronájmy strojů a zařízení, organizuje a zodpovídá za zásobení strojů pohonnými hmotami.

e-mail:  info@ptacek-eda.cz
phone: +420 601 369 033


Radek Kaše
stavbyvedoucí

Pan Kaše odpovídá za komplexní řízení svěřených staveb, včetně plnění termínů postupu a dokončení staveb. Zároveň odpovídá za kvalitu provedených prací v souladu se zavedeným systémem managementu jakosti, dodržování pravidel BOZP a PO, vedení stavebního deníku, dodržování pořádku na stavbách, ochranu svěřeného majetku a dodržování technologických postupů. Současně zajišťuje dodávky hmot a mechanismů dle harmonogramu, koordinaci stavebních postupů, předávání staveniště smluvním dodavatelům včetně spolupráce s nimi a vypracovává stavební přípravu včetně technologických postupů, monitorování a měření. Kontroluje dodávky a kvalitu vstupního materiálu na stavby a činnosti smluvních dodavatelů na stavbě.

e-mail:  info@ptacek-eda.cz


Martin Novák
stavbyvedoucí

Pan Novák odpovídá za komplexní řízení svěřených staveb, včetně plnění termínů postupu a dokončení staveb. Zároveň odpovídá za kvalitu provedených prací v souladu se zavedeným systémem managementu jakosti, dodržování pravidel BOZP a PO, vedení stavebního deníku, dodržování pořádku na stavbách, ochranu svěřeného majetku a dodržování technologických postupů. Současně zajišťuje dodávky hmot a mechanismů dle harmonogramu, koordinaci stavebních postupů, předávání staveniště smluvním dodavatelům včetně spolupráce s nimi a vypracovává stavební přípravu včetně technologických postupů, monitorování a měření. Kontroluje dodávky a kvalitu vstupního materiálu na stavby a činnosti smluvních dodavatelů na stavbě.

e-mail:  info@ptacek-eda.cz


Imrich Szilvasi
Vrchní mechanik

Pan Szilvási zajišťuje kontrolu technického stavu strojů a zařízení. Zabezpečuje pravidelný servis strojového parku a veškeré opravy s tím spojené. Zajišťuje základní vybavenost vozidel (např. lékarničkou, vybavením pro zabezpečení nákladů, atd.), plní úkoly majitele organizace a zajišťuje částečný dohled nad ekonomikou podniku, která je spojena se sledováním vývoje cen na trhu.

e-mail:  info@ptacek-eda.cz