PTÁČEK a.s., demolice a stavbyJak se bourá panelák / demolice

Bourání mostu na D1 - 69 km

Bourání mostu na D1 - 42 a 47 km

Demolice centra Jabloň

Demolice a stavby

PTÁČEK a.s. | demolice a stavby
Nad Vinným potokem 2
101 00 Praha 10
Česká republika

PTÁČEK a.s.
Žitavského 499
156 00 Praha 5 - Zbraslav

Tel.: +420 601 369 033
E-mail: info@ptacek-eda.cz

EMSQMS
OHMS

Používané (prováděné) technologie

Zde popisované typy technologií představují rozdělení, kterého fakticky nebývá nikdy dosaženo. Ve skutečnosti se různé typy demoličních technologií téměř vždy ve větší, či menší míře prolínají. Společnost PTÁČEK a.s. disponuje pro všechny zde uváděné technologie dostatečně kvalitním personálním i materiálním vybavením, a je schopna doložit svou činnost referencemi z minulých let.


Strojní demolice

Demolice s využitím specializovaných stavebních mechanizačních prostředků. Využívá se pro všechny typy staveb, především tam, kde to umožňuje prostor staveniště. Výhodou těchto techologií je jejich univerzálnost, rychlost a tedy i cena. Nevýhodou je pak možné vyšší zatížení životního prostředí hlukovými emisemi. Z hlediska typu odstraňovaného objektu rozlišujeme:

Demolice výškových objektů

Zde jde o demolice objektů mezi 10 a 50m nadzemní výšky. Obecně se obvykle jedná o objekty typu vícepatrové budova, komíny různých konstrukcí, mostní pilíře a jiné mostní konstrukce atd.

Demolice v úrovni terénu

Jedná se o demolice standardních pozemních objektů do 10m výšky

Demolice pod úrovní terénu

Tento typ demolic vyžaduje někdy specializované vybavení, jako je například hydraulická zemní fréza. Jde především o demolice sklepů, krytů, bazénů a základů budov


Ruční demolice

Ruční demolice se provádějí tam, kde není možné provést demolici strojně či odstřelem, a také tam, kde se objekt odstraňuje jen z části. Úplné ruční demolice se provádějí především v hustě zastavěných lokalitách, u výškových objektů, u objektů staticky narušených, či tam, kde je nutno maximálně eliminovat dopady na životní prostředí. Nevýhodou tohoto způsobu provádění demolic je vyšší časová a tedy i finanční náročnost takové stavby.

Ruční rozebírání budov

Ruční rozebírání komínů

Částečné demolice

Nejčastějším případem částečných demolic prováděných ručně jsou demolice památkových objektů, kdy nosnou konstrukci nebo plášť budovy je nutno ponechat v nezměněné podobě, zatímco vnitřní konstrukce se zcela odstraňují.


Odstřel

Jde o mediálně oblíbený a "rychlý" způsob provádění demolic. Tento způsob je však velmi náročný na kvalitní přípravu. Ačkoliv se to zdá nepravděpodobné, tak se jedná o demolice s nejnižším rizikem pracovních úrazů. Využívá se pro demolování velmi vysokých, nebo konstrukčně velmi pevných objektů.

Odstřel cihelných komínů

Odstřel betonových komínů

Odstřel pozemních objektů

Mikroodstřel

Mikroodstřel je techologie na rozhraní demolice a zemní práce. Používá se k narušování železobetonových konstrukcí, nebo jako tzv. clonový odstřel k narušování hornin při zemních pracech.


Zemní práce

Na demolice často navazují zemní práce, které naše společnost také provádí, a pro které je plně personálně i materiálně vybavena. Jde především o:

Výkopy pažených i nepažených stavebních jam

Příprava pláně a základové spáry

Práce zemní frézou


Recyklace stavebních materiálů.

Společnost PTÁČEK a.s. disponuje vlastní drtičkou stavebních sutí HARTL SB30. Recyklaci stvebních odpadů provádíme jak na stavbách vlastních, tak pro zákazníky, kteří si objednají pouze tuto službu.


Doprava a ukládka stavebních hmot

Dopravu a konečnou ukládku, nebo likvidaci stavebních odpadů zajišťujeme prostřednictvím vlastního autoparku. Pro likvidaci nebezpečných odpadů, které se často u některých typů staveb mohou vyskytovat, používáme naše stálé, lety prověřené partnery, kteří jsou vybaveni všemi potřebnými certifikacemi.